Privacy statement

Privacy statement

In dit Privacy Statement informeren wij u over hoe wij met  persoonsgegevens omgaan.

 1. Contactgegevens

Stichting Skillcity  gevestigd aan de Churchilllaan 11, 3527 GV in Utrecht *en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174328. hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij leggen in dit privacy statement uit hoe wij omgaan met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 1. Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie Skillcity persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie over personen bevatten waarmee die personen identificeerbaar zijn.

Dit Privacy Statement is van toepassing op:

 • donateurs van Skillcity,
 • deelnemers aan het netwerk van Skillcity
 • bezoekers van de website van Skillcity
 • bezoekers van ons kantoor
 • ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Skillcity, en
 • alle andere personen die contact opnemen met Skillcity of van wie Skillcity persoonsgegevens verwerkt.

Voor bestuursleden, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, en sollicitanten geldt dit Privacy Statement niet.

 

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan wij: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van  persoonsgegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens die personen en/of instanties  zelf aan ons hebben verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens een bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals zakelijke Sociaal Media platforms,  openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, persoonsgegevens ontvangen van anderen binnen het Skillcity Netwerk en visitekaartjes.

Onze website kan hyperlinks naar websites van andere partijen en sociaal media buttons bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende sociaal media platforms. Evenmin is Skillcity verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op die websites en sociaal media platforms.

 

 1. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken  persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij zetten ze voor u op een rij:

 • Het registreren van deelname aan het Skillcity Netwerk  en het uitvoeren van de daaruit voortvloeiende diensten en verplichtingen.
 • Facturatie, bijvoorbeeld van donaties.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Het onderhouden van contacten, bijvoorbeeld via het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie. .
 • Het verbeteren van onze dienstverlening, bijvoorbeeld door interactiegegevens en gedragsgegevens te analyseren:
  • Interactiegegevens: Persoonsgegevens verkregen uit contact met Skillcity, bijvoorbeeld over het gebruik van onze website.
  • Gedragsgegevens: Persoonsgegevens die Skillcity verwerkt over gedrag, zoals  voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit  surfgedrag op onze website, het lezen van onze nieuwsbrieven of doordat informatie is   Informatie verkregen via trackingcookies verzamelen en gebruiken wij alleen met  toestemming, die  altijd weer kan worden ingetrokken.
   Zie ons cookie statement. Check of bijgesloten concept correct is
 • Het uitvoeren en analyseren van onderzoeken. Soms doen wij onderzoek binnen ons netwerk, bijvoorbeeld om trends en ontwikkelingen op het gebied van ICT te signaleren. Dit gebeurt door middel van een online vragenlijst. Deelname hieraan is vrijwillig. Voorafgaand aan ieder onderzoek ontvangen deelnemers nadere informatie over de werkwijze en de manier waarop wij met de verkregen informatie omgaan.
 • Het verbeteren en beveiligen van onze website www.skillcity.nl.
 • Het maken van gebruikersstatistieken. De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren.
 • het bewaken van de toegang tot kantoor en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.
 1. Beveiligingsniveau

Wij beschermen de persoonsgegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewalls, een beveiligde internetverbinding, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot data en servers.

 

 1. Bewaring persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

 

 1. Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming: Als we toestemming hebben gevraagd om persoonsgegevens te verwerken en  deze toestemming is verleend, dan bestaat  altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Deelname aan – of in de aanloop tot het deelnemen aan het Skillcity Netwerk : Van (potentiele) deelnemers aan ons Netwerk verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de werkzaamheden, verbonden aan deze deelname, noodzakelijk is.
 • Wettelijke verplichting: Wij verstrekken uitsluitend persoonsgegevens aan toezichthouders en opsporingsinstanties indien dat wettelijk verplicht is. Wij zullen in dergelijke gevallen maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermd worden.
 • Gerechtvaardigd belang: Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op de privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld contactgegevens personen  uit te nodigen voor seminars en events.

 

 1. Verwerkers

Wij kunnen voor het verwerken van  persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht deze persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig  persoonsgegevens met derden te delen, bijvoorbeeld vanwege wettelijke verplichtingen die ertoe leiden dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt:

 • Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.
 • Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Hierop bestaat één uitzondering. Soms organiseren wij met een andere organisatie een gezamenlijke activiteit, zoals een event of seminar. In dat geval worden uitsluitend de noodzakelijke contactgegevens uitgewisseld.
 • Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of samenwerking van de Stichting met derden.

We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden.

 1. Doorgifte buiten de EER

Wij geven in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, dan zorgen wij er voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

 1. Indien u vragen hebt over uw persoonsgegevens

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. Neemt u voor al deze vragen contact op via +31 (0) 6 – 53 363 033, per e-mail via info@skillcity.nl.

12. Klachten

Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@skillcity.nl of te bellen met +31 (0) 6 – 53 363 033. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing binnen een termijn van vier weken na ontvangst van uw verzoek. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

13.Veranderingen

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van vragen en de wijze waarop we persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we dit Privacy Statement aanpassen. We nodigen u daarom uit het Privacy Statement regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop ook via onze website attent maken.

 

Utrecht, 22 Mei 2018