Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de nieuwe subsidieregeling Beleidsexperiment cyberweerbaarheid (CYWE) gepubliceerd. Doel van het beleidsexperiment is het stimuleren van activiteiten die inzicht geven in de kwetsbaarheden van de IT-infrastructuur en het verrichten van diensten om de cyberweerbaarheid van bedrijven te versterken. Er is een budget van € 1 miljoen beschikbaar.

Subsidie is beschikbaar voor een rechtspersoon die de cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen behartigt en een deelnemer aan een samenwerkingsverband dat de cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen behartigt. Onder een niet-vitale onderneming wordt verstaan: een onderneming die geen product of dienst aanbiedt waarvan de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van vitaal belang zijn voor de Nederlandse samenleving.

De subsidie wordt verstrekt voor de uitvoering van een cyberweerbaarheidsplan. Dit plan voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • het is gericht op de versterking van de cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen in Nederland;
  • het wordt uitgevoerd door, of in samenwerking met, minimaal twee niet in een groep verbonden niet-vitale ondernemingen;
  • het is gebaseerd op een integrale visie ten aanzien van de ambitie om de cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen duurzaam te versterken; en
  • het heeft een looptijd van minimaal één en ten hoogste drie jaar.

Verder moet het cyberweerbaarheidsplan bestaan uit een samenhangend geheel van twee van de volgende activiteiten:

  • het vormen en in stand houden van een netwerk voor de versterking van niet-vitale ondernemingen met behulp waarvan contacten worden onderhouden met relevante derden, alsmede het door derden laten uitvoeren van netwerkactiviteiten ten behoeve van niet-vitale ondernemingen;
  • het stimuleren van bewustwording van cyberweerbaarheid bij niet-vitale ondernemingen;
  • het geven van inzicht in digitale kwetsbaarheden van niet-vitale ondernemingen;
  • het verrichten van diensten voor niet-vitale ondernemingen om de cyberweerbaarheid van de desbetreffende ondernemingen te versterken;
  • het anderszins versterken van de cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen.

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 200.000 per cyberweerbaarheidsplan.

Aanvragen kunnen van 16 april tot en met 31 mei 2018 worden ingediend bij RVO.